Yksilöllinen oppiminen

Yksilöllinen oppiminen voi olla täysin itsenäistä,  yhteisöllistä tai mitä tahansa siltä väliltä ilman HOJKS:ia tai oppimissuunnitelmaa. Yksilöllistämistä voi muun muassa tehdä sisällöllisesti, aikataulullisesti ja työtapojen mukaisesti. Yksilöllinen oppiminen tukee laaja-alaisten taitojen kehittymistä.Luokan OneNote – yksilöllisen oppimisen työkalu

 

Alla olevat esimerkit ovat osia oppilaille jakamastani  luokan OneNotesta. Työohjeista selviää, millaisia työtapoja jaksossa käytetään, mitä sisältöjä opitaan tavoitteisiin pääsemiseksi ja miten, mitä ja missä arvioidaan. Itse hyödynsin kokonaisuuden arvioinnin suunnittelussa mm. Markus Humalojan jakamaa kriteristöä, joka on kehitelty Bloomin taksonomiasta.

vrt. L1 ajattelu- ja oppimaan oppiminen, yleinen osa)
”Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.”

kuva2


 

Esimerkki yksilöllisestä ympäristöopin oppimiskokonaisuudesta 5-6-luokkalaisille (Vuokko Lepola CC BY-NC-ND)

Toinen esimerkki (Vuokko Lepola CC BY-NC-ND)


 

Oppilaskeskeinen opetus – ohjeistus (Jarkko Vilkkilä CC BY-NC-ND)


Historian oppimiskokonaisuus 6. luokkalaisille: Uusi aika (Päivi Nahkiaisoja)
Itsearviointilomake ”Uusi aika” (Päivi Nahkiaisoja CC BY-NC-ND)

Be Sociable, Share!