Yrittäjyyskasvatus

KODIT MUKAAN

Tavoite: ammattien arvostus, vanhempien ja oppilaiden välisen ymmärryksen lisääntyminen, tutustumista vanhempien ammatteihin.

  • Vanhemmat kertomaan koululle omista ammateistaan

Opettaja voi pyytää luokkansa vanhempia koululle kertomaan omista ammateistaan.  Aikataulu voi olla tällöin joustava, luokan menoihin ja vanhempien aikatauluihin sopiva.

  • Vanhemmat pyytävät oppilaita yritysvierailuille

Mikäli oppilaan vanhempi on sellaisessa työssä, että hän voi kutsua oppilaita työpaikalleen vierailulle, voidaan oppilaiden kanssa käydä yritysvierailulla vanhempien töissä. Ammatista riippuen on hyvä pohtia etukäteistehtäviä / kysymyksiä. Tai vaihtoehtoisesti voidaan työstää ammatista opittuja juttuja vierailun jälkeen.

  • Jos koulu järjestää esim. lauantaina olevia koulupäiviä, hyödynnetään vanhempien työelämäkontakteja vierailujen muodossa tai pyydetään vanhempia koululle luokkiin kertomaan omista ammateistaan (ks. edellä olevat ideat)

LISÄKSI: Voidaan järjestää koulun juhlasaliin ”Ammattinäyttely” tai ”Ammattimessut”. Oppilaat valmistelevat messuja tunneilla etukäteen omien vanhempiensa ammattien tai omien haaveammattiensa pohjalta. Kun ammateista on tehty esittelyt ja hankittu tietoa ja materiaalia mietitään esittelykoju ja pyydetään vanhempia kojulle kertomaan vielä ammatistaan tai olemaan paikalla kysymyksiä varten. Saataisiinko kojulle vielä ammattiin liittyviä välineitä tai oikeaa materiaalia? Mikäli vanhemmista ei löydy esittelijää johonkin tiettyyn esim. haaveammattiin, voidaan soittaa kyseisen ammatin harjoittajalle ja kysyä onnistuisiko ammatin esittely koulun tilaisuudessa.

Huom! Monet yrittäjät ja ammatin edustajat ovat monesti mielellään valmiita tulemaan kertomaan omasta työstään.

MYYJÄISET YRITYKSENÄ

Kun luokka järjestää myyjäiset kerätäkseen rahaa luokalle esimerkiksi luokkaretkeä varten, saa tähän vakiintuneeseen hyvää toimintamalliin helposti tuotua mukaan yrittäjyyskasvatuksellisen ulottuvuuden.

Myyjäiset järjestetään kuten ennenkin, mutta kirjanpitoa pitäen. Oppimistavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät oman työnsä kautta, kuinka yritys toimii.

Perinteisesti: Myyjäisten kate on 100% eli luokalle ei synny kaupankäynnistä kustannuksia (1 € mokkapalasta luokalle jää 1€). Myyjäisten tulos on suoraa laskettavissa siitä, mitä kassassa on rahaa myyjäisten päättyessä.

Yrittäjyyskasvatuksellisesti: Myyjäisten todellinen kate on edelleen 100 %, mutta laskennallinen kate muodostuu siitä, kun kustannukset kuvitteellisesti vähennetään tuloista. Näitä kustannuksia ovat mm.

  • Arvonlisävero (suoraan 10%, 14% tai 24% myyntihinnasta)
  • Raaka-ainekustannukset
  • Henkilöstökustannukset
  • Kiinteistökustannukset
  • ja näiden jälkeen tuloksesta vähennetään vielä yhteisövero

Näiden vähennysten jälkeen syntyy kate eli yritykset tulos. Tätä laskennallista tulosta on hyvä verrata todelliseen myyjäisten tulokseen. Keskustelussa voi havainnoida esimerkiksi sitä, kuinka monta mokkapalaa yrityksen pitäisi myydä (samaan hintaa), jotta tulos olisi sama kuin luokalla mokkapaloista syntyvä tulos.

YRITTÄJYYS JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

100-vuotiaan Suomen kunniaksi on hyvä perehtyä suomalaisiin yrityksiin, yritteliäisiin henkilöihin sekä suunnitella tulevaisuuden menestystekijöitä. Kun syntymäpäiväsankaria tutkitaan monialaisesti ja toiminnallisesti, tulee toteutettua useaa opetussuunnitelmaan kirjattua yrittäjyyskasvatuksen periaatetta: yhteistoiminta, oma-aloitteisuus, vastavuoroisuus, oman tehtävän hahmottaminen osana kokonaisuutta, töiden suunnittelu, aikataulutus, hypoteesien asettaminen, vaihtoehtojen kokeilu, uusien ratkaisujen etsintä olosuhteiden muuttuessa, vaikeuksien ennakoiminen, epäonnistumisen kohtaaminen, sinnikkyys, työn loppuunsaattaminen sekä lopullisen työn ja sen tulosten arvostaminen.

Hyvin suunniteltu monialainen oppimiskokonaisuus on yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan! Oppilaiden tuotoksia, tietoa ja taitoja voi jakaa PopUp-koulupäivänä, jonka pajoja voivat vetää niin opettajat, oppilaat kuin koulun ulkopuoliset toimijat. http://www.popupkoulu.fi/

Tutustukaa suomalaiseen yritykseen, joka oppilaiden mieleen nousee. Yritys voi olla vanha tai uusi, kansainvälinen menestyjä tai naapurin leipomo, kunhan sillä on oppilaille jotain merkitystä. Oppilaat voivat perehtyä yrityksen historiaan, tulevaisuuden suunnitelmiin tai kutsua yrittäjän koululle kertomaan oma tai sukunsa tarinansa yrittäjyydestä. Yrityksen sijaan oppilaat voivat perehtyä yritteliäisiin ja merkittäviin henkilöihin Suomen historiassa. Yrittäjyyttä voi lähestyä myös tutkimalla suomalaisia keksintöjä ja tuotteita aina AIV-rehusta Muumeihin. Yrittäjyyskasvatukseen kuuluu myös työelämätaitojen harjoittelu sekä työelämään tutustuminen. Oppilaat voivat perehtyä suomalaisen työelämän muutokseen sekä heitellä villejä ideoita siitä, mitä tulevaisuudessa työntekijöiltä vaaditaan.

100-vuotias Suomi suuntaa tulevaisuuteen. Yritys Hyvä -kilpailutarjoaa mahdollisuuksia esikoululaisista 9-luokkalaisiin suunnitella tulevaisuuden tuotteita, liiketoimintaa, omaa osaamista, haaveita, markkinointia, hyväntekeväisyyskampanjoita jne. Kilpailuun voi osallistua yksin tai joukkueena. Osallistujien on mahdollista kirjoittaa biisi, piirtää sarjakuva, videoida työhakemus, kirjoittaa tarinoita, suunnitella markkinointia someen, tehdä musavideo tai mainos, vaikuttaa johonkin tärkeään asiaan jne. Vaihtoehtoja on vaikka kuinka ja niitä on helppo yhdistää Suomen 100-vuotiaaseen historiaan. Esimerkiksi muotoiluhaasteessa ryhmät suunnittelevat kekseliään, käyttökelpoinen ja tarpeellinen tuotteen, palvelun tai sovelluksen. Oppilaat seuraavat ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä, jolloin on luontevaa tutustua suomalaisen muotoilun sekä tuotteiden historiaan Alvar Aallosta Nokian puhelimiin. Kilpailu jatkuu helmikuun loppuun 2018 saakka. http://yrityshyva.opinkirjo.fi/fi/yritys_hyva_br__-_kilpailu

MITÄ YRITTÄJYYSKASVATUS ON?

”Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, samoin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ominaisuudet tukevat yksilön jokapäiväistä elämää, koulutuksessa, työssä, vapaa aikana ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Näitä ominaisuuksia tarvitaan yritystoiminnassa, mutta ne lisäävät myös työntekijän tietoisuutta työstään ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin.” (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78869/opm07.pdf?sequence=1)

Työelämätaidot ja yrittäjyys opetussuunnitelmassa L6

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen.

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.

Vuosiluokat 1-2

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Oppilaita opastetaan tutustumaan eri ammatteihin koulussa ja koulun ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, erityisesti perheiden arjen ja toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille.

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu, yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa.

Vuosiluokat 7-9

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista. Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.

Be Sociable, Share!