Yhteisopettajuus

Seuraavassa kaaviossa on esitettynä yhteisopettajuuden työskentelymallit. (Paina kuvaa, jolloin se suurenee.)

yhteisopettajuus-taulu

”Näistä meidän olisi hyvä puhua”

Aikaa suunnittelulle ​

 • Paljonko tarvitsemme aikaa? ​
 • Mistä löydämme ajan suunnittelulle? ​
 • Miten asioiden valmistelu ja vastuu jakaantuu?  ​
 • Miten käytämme yhteisen suunnitteluajan? ​
 • Miten voimme tallentaa yhteistyösuunnitelmamme helpottaaksemme työtämme? (O365 OneNote tai Teams, ilmaisohjelma Trello) ​

Ohjaaminen ja opintokokonaisuus 

 • Mitä opetussuunnitelman oppiainekohtaisista tavoitteita otamme mukaan? ​
 • Mitkä laaja-alaisen tavoitteet painottuvat opintokokonaisuudessa? ​
 • Kuka suunnittelee työtavat? ​
 • Miten otamme oppilaat mukaan suunnitteluun? ​
 • Kuinka jaamme oppilaiden ohjaamisen vastuun? ​
 • Kuka muokkaa opintokokonaisuuden sisällön? ​
 • Miten annamme tukevaa  ja oppimista edistävää palautetta  oppimisen aikana? ​
 • Miten reagoimme oppilaiden tarpeisiin prosessin aikana? ​
 • Miten havainnoimme oppimisen aikaista tuen tarvetta? ​
 • Kuka miettii tuen muodot ja erilaiset tavat osoittaa osaamista? ​
 • Mitkä ovat vahvuutemme ohjaamisen ja arvioinnin suhteen? ​
 • Onko meillä erityistä osaamista laaja-alaisen taitojen ohjaamisessa? ​
 • Kuinka jaamme osaamista? Kuinka voimme tukea toista osaamisen kehittämisessä? ​
 • Vuorottelemmeko vastuualueita? ​

Arviointi ​

 • Kuka pohtii opintojaksolle asetettujen tavoitteiden mukaiset kriteerit arvioinnille (yksilö-, vertais-  ja ryhmäarviointi)? ​
 • Kuka arvioi, miten  ja missä arvioidaan?  ​
 • Kuinka teemme formatiivista arviointia oppimisen aikana? ​
 • Miten osaamista voisi osoittaa monipuolisesti? ​
 • Miten oppilaan näytöt dokumentoidaan? ​
 • Miten arvioimme opintokokonaisuuden onnistumista? ​
 • Voiko oppilaat arvioida opettajan työskentelyä? ​

Oppilaiden käytös ​

 • Onko koulumme opetussuunnitelmassa määritelty käyttäytymisen tavoitteet ja sovittu arviointiperusteista? ​
 • Jos voisimme määrittää luokalle kolme luokan toimintaohjetta, mitkä ne olisivat? ​
 • Kuinka puutumme epäasialliseen käyttäytymiseen? ​
 • Kuinka puutumme käyttäytymiseen ennakoivasti? ​
 • Kuinka johdonmukaisia olemme käyttäytymiseen puuttumisessa? ​

Kommunikaatio ​

 •  Millaiset ovat yhteisopettajuuden pelisäännöt? ​
 • Miten tuomme esille omat ennakkokäsityksemme ja odotuksemme? ​
 • Miten pidämme yllä sitoutumista ja yhteistyön motivaatiota?  ​
 • Miten ratkaisemme yhteistyössä esiin tulevia ongelmia ja otamme huolemme puheeksi? ​
 • Miten annamme työkaverille palautetta? ​
 • Miten varmistamme, että kaikki mielipiteet saadaan tasapuolisesti julki? ​
 • Miten pyydämme apua? ​
 • Miten annamme apua? ​
 • Miten ylläpidämme innostuksen ja kehittämisen ilmapiiriä? ​
 • Miten rakennamme aikuisten ja lasten välistä myönteistä yhteistyön ilmapiiriä (me-hengen luominen)? ​

Työn ja vastuun jakaminen ​

 • Kuinka selitämme yhteistyömme ja tasa-arvoiset roolimme  oppilaille? ​
 • Miten oppimiseen varattu tila jaetaan? Tarvitseeko jotain muuttaa? ​
 • Kenen vastuulla on paperityöt, jos oppilaalle tehdään pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma tai selvitys? ​
 • Kuka on vastuussa yhteistyöstä koteihin päin? Miten yhteyttä pidetään? ​
 • Miten tiedotamme koteihin riittävästi oppilaan opintojen aikaisesta edistymisestä? ​
 • Kuka osallistuu marras- tammikuun vanhempien tapaamiseen? Osallistummeko molemmat vai pidämmekö erikseen? Vai pidämmekö osan tapaamisista yhdessä? ​
 • Kuka huolehtii kasvatuskeskusteluista ja mahdollisista kurinpitomenettelyistä?  ​
 • Kuka on vastuussa muiden asiantuntijoiden konsultoinnista (esim. koulukuraattori, koulupsykologi)? ​
​Edellä oleva muokattu Kummi 16. Tavoitteena yhteisopettajuus. Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Olli-Pekka Malinen & Iines Palmu (toim.)pohjalta

yhteisopettajuus-yhteiskuva
Be Sociable, Share!